RMUTR Open House 2018

RMUTR Open House 2018 ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน กับทางมหาวิทยาลัย อ่านต่อ

กำหนดการตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

กำหนดการตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะพื้นที่ศาลายา) นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (พื้นที่ศาลายา) ขอให้ดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษา ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หมายเหตุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 – 44 อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ (MOU2) ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ (MOU2) ปีการศึกษา 2561 ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS รอบ ๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.)  บัดนี้การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา MOU รอบที่ 2) ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก คือ พื้นที่ศาลายา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึง การแต่งกาย กำหนดการรายงานตัว ขั้นตอนการลงทะเบียน การยื่นเรื่องเทียบโอนผลการเรียน การยื อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รายการแข่งขัน และรางวัลรองชนะเลิศ 1 รายก อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานใน RMUTR OPEN HOUSE 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานใน RMUTR OPEN HOUSE 2018 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์ธีรสุทธิ์ ตั้งเอี่ยมวรโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ให้สำภาษณ์รายการ ช่อง CAT CHANNEL

อาจารย์ธีรสุทธิ์ ตั้งเอี่ยมวรโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ให้สำภาษณ์ ช่อง CAT CHANNEL รายการด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ประเภทของการแข่งขันหุ่นยนต์ การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาและในอนาคตของสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ให้สัมภาษณ์ใน อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมที่เปิดเสนอในหลักสูตร เรื่องการขอรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมที่เปิดเสนอในหลักสูตร เรื่องการขอรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพื้นฐานทา อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนจังหวัดนครปฐม

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบใช้งาน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถขยายผลเครือข่ายการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนแบบพึ่งพ อ่านต่อ

รับรายงานตัว นักศึกษาใหม่รอบ tcas (1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับรายงานตัว นักศึกษาใหม่รอบ tcas (1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 ธันวาคม 2560