งานบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2565 hot-kapook12

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ( 1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561) 

การประเมินจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2560

คำสั่งมอบหมายงานสายสนับสนุน

การมอบหมายอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

การประเมินเลื่อนค่าจ้าง รอบที่ 1 (1 ต.ค.2560 – 31 มี.ค.2561)

– ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

การประเมินเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แบบประเมินคณบดีและผู้อำนวยการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบสำรวจคุณลักษณะงานและหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาของบุคลากรรายบุคคล
– ตาราง Training

การขอรับจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ
– แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ
– แบบฟอร์มภาระงานสอนรายบุคคล

การประเมินทดลองงานและต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับส่งงานในหน้าที่การงาน

Share