RMUTR Open House 2018

RMUTR Open House 2018

RMUTR Open House 2018 ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 3  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
กับทางมหาวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเอง
ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ในสาขาวิชาที่ชอบ และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามความประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทสชาติได้อย่างยั่งยืน
และคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดบ้านในนักเรียน เข้าชมผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากน.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี
นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี กล่าวต่อนรับ และ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK คณะวิศวกรรมศาสตร์