บุคลากร

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
ดร.สำเนียง   องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์วุฒิไกร  บัวแก้ว หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์อดิศักดิ์   แข็งสาริกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ รองคณบดีประจำพื้นที่วังไกลกังวล
อาจารย์ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล หัวหน้าประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วังไกลกังวล)
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง รักซ้อน หัวหน้าประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ ดร.จิราพร  เกียรติวุฒิอมร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์สถาพร  เสือเทศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพร  สถานทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์  เอี่ยมสมัย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
อาจารย์ภัทรา   ภู่ปรางค์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ดร.ฐกัด เบญจาเลิศยานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ ดร.คมกฤช   บุญยิ่ง หัวหน้าประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

สำนักงานคณบดี

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาวราตรี  แก้วมณี เจ้าหน้าที่
นางสาวปรียาพร  ล้ำเลิศ เจ้าหน้าที่
นางสาวสุพิชฌาย์  แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่
นางสาวสุกัญญา   ทรัพย์ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่
นางสาวศุภวรรณ   สุวรรณพันธ์ เจ้าหน้าที่
นางสาวณีตยา  คูรัตนศิริ เจ้าหน้าที่
นางสาวกมลทิพย์  ผิวเกลี้ยง เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณารัตน์  ประทุมสุวรรณ เจ้าหน้าที่
นางสาวรสริน  ซ่อนกลิ่น เจ้าหน้าที่
นางปรารถนา  กันดา เจ้าหน้าที่
นางสาวรัตนาภรณ์ กุ้ยเส้ง เจ้าหน้าที่
นางรัญญามินทร์  ฐิติปัญญาการณ์ เจ้าหน้าที่
นายกฤษฏา   มานะโส เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายบัญชา   ขาวผ่อง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายเสรี  พันธ์ชาตรี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายวิทยา แก้งสุริยะวงศ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายภัทรดนัย  เมธศิริชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายสิริวัฒน์  ภู่รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.สุธรรม  โรจนเมฆา อาจารย์ประจำ
นายสุธน   รุ่งเรือง อาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อาจารย์ประจำ
อาจารย์อาทร  ชูพลสัตย์ อาจารย์ประจำ
อาจารย์สุทธิชัย  ตันเจริญ อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิทยา  สุขจินดา อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.สันติ     ไทยยืนวงษ์ อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.รณกร   เทพวงษ์ อาจารย์ประจำ
อาจารย์ทิวา     ตันสถิตย์ อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประพัฒน์  สีใส อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.สำเนียง   องสุพันธ์กุล อาจารย์ประจำ
อาจารย์ภูวดล   โพธิปักษ์ อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรจน์   ดำรงศีล อาจารย์ประจำ
อาจารย์อรรถพล   มาลัย อาจารย์ประจำ
อาจารย์พีรพงษ์   เพ็ชรพัน อาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง   รักซ้อน หัวหน้าสาขา
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   กุหลาบ อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  เชยชื่น
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์  ศรีสถิตย์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ประพัทธ์  อานมณี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ธนากร  สุนทรวัฒน์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ดิสพล  ฉ่ำเฉียวกุล
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  กิตติสุวรรณ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์เจตวรา  ต่างจิตร์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์   นุกูลเจริญลาภ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.คมกฤช   บุญยิ่ง หัวหน้าสาขา
อาจารย์ ดร.พิชานันท์ วงศ์ศิริธร
อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์กิตติพงษ์  พุ่มโภชนา
อาจารย์ประจำ
อาจารย์วุฒิไกร  บัวแก้ว
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ธีรยุทธ  เหลืองศรีสกุล
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สถาพร  เสือเทศ
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ธีรสุทธิ์ ตั้งเอี่ยมวรโชติ
อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์ปกรณ์  ทู้ไพเราะ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ชาญยุทธ  อุปายโกศล
อาจารย์ประจำ
อาจารย์กาญบัญชา  พานิชเจริญ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ลักขณา  บรรณวัฒน์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ณัฏฐ์   ตั้งปรีชาพาณิชย์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ชัยพร   ปานยินดี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์จิราพร  เกียรติวุฒิอมร
หัวหน้าสาขา
ดร.ชัยพิชิต คำพิมพ์
อาจารย์ประจำ
ดร.พีรัมพร จิรนันทนากร
อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
ผศ.อดิศักดิ์  แข็งสาริกิจ
อาจารย์ประจำ
ดร.เชิงชาย  สมประชา
อาจารย์ประจำ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพร  สถานทรัพย์
หัวหน้าสาขา
ผศ.โกวิท  ภิเภก
อาจารย์ประจำ
ผศ.เรืองยศ  เกตุรักษา
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ฌานิน  หาญณรงค์
อาจารย์ประจำ
นายสัญญา   สมัยมาก
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สุธี   รุกขพันธุ์ อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟูศักดิ์   ชีวสุวิทย์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร. ปรัชญา  มงคลไวย์
อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค  โห้ทองคำ
อาจารย์ประจำ
ดร.โสภา  แซ่เฮ้ง
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์
หัวหน้าสาขา
อาจารย์ณรงค์ชัย  ทศพร
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ไชยยันต์  ทองสองยอด
อาจารย์ประจำ
อาจารย์กิตติศักดิ์  ถึงสุข
อาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ศุลี     บรรจงจิตร
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ธีระพงษ์   บุญรักษา
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ทศพล   ทิพย์โพธิ์
อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.โศภิดา  สังข์สุนทร
อาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ
อาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณภูมิ
อาจารย์ประจำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศิษฐ์  ลีลาผาติกุล
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ฤทธิพล  จันทราษฏ์
หัวหน้าสาขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  กลิ่นบุญ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์นิวัฒน์  สุขสาม
อาจารย์ประจำ
ดร.ภูวดล โพธิ์แดง
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์
อาจารย์ประจำ
ดร.ฐกัด เบญจาเลิศยานนท์
อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ธีรินทร์  คงพันธุ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์  เอี่ยมสมัย
หัวหน้าสาขา
 ผศ.ดร.กุลนิดา  เทพทิม
อาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.พิมลพรรณ  เนียมหลาง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์นุอร  ชูทอง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ปิยนุช  ม่วงทอง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์โสมธิดา  ลิขิตเลิศ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.รัตติกาล   ขันธ์เครือ อาจารย์ประจำ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
อาจารย์สถิตเทพ  สังข์ทอง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พุทธิพร  เล็กขาว
อาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.คณน   สุจารี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ภัทรา   ภู่ปรางค์
หัวหน้าสาขา
ดร.ณิชาณัช เกศมุกดา
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.วิริยากร  พานิชวงษ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ธีรวัฒน์ สุวรรณวัจณ์ อาจารย์ประจำ