ฝ่ายบริหารและแผน

ฝ่ายบริหารและแผน เป็นส่วนงานหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีส่วนงานภายในประกอบด้วย

– งานสารบรรณ
– งานการเงิน
– งานพัสดุ
– งานบุคลากร
– งานแผนและงบประมาณ
– งานประชาสัมพันธ์
– งานอาคารสถานที่
– งานสวัสดิการและจัดหารายได้