ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

        แหล่งผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติ สู่สังคมการประกอบการ

ปณิธาน (Determination)

        SMART Engineer (Skill Moral Ability Research Technology Engineer)
        ผลิตวิศวกรที่มีทักษะ คุณธรรม เชี่ยวชาญ ค้นคว้า เทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

        มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ทำงานเป็น    สู่สังคมการประกอบการ

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สู่สังคมการประกอบการ
 2. สร้างผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 3. ให้บริการ วิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ชุมชน สังคมและสังคมประกอบการ
 4. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
 5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
 6. พัฒนาบุคลากรภายใน ให้เป็นมืออาชีพ
 7. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
 8. ส่งเสริมการใช้ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและบุคลากร
 9. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ค่านิยมหลัก (Core Values)

 1. E = Ethics             เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 2. N = Network          เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีเครือข่ายในทุกภาคส่วน
 3. G = Guidance        เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
 4. I =  Innovation       เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตสู่การสร้างนวัตกรรม
 5. N =  Norm             เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
 6. E =  Excellent       เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 7. E = Entrepreneur    เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่สู่สังคมการประกอบการ
 8. R = Research         เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการค้นคว้าและวิจัย


 

 

ใส่ความเห็น