เบอร์ติดต่อภายใน

ติดต่อเรา

ลำดับที่ หน่วยงานภายใน เบอร์โทรศัพท์ ต่อ
1 คณบดี 02-441-6000 2620
2 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-441-6000 2621,2622
3 ฝ่ายบริหารและแผน 02-441-6000 2621,2622,2627
4 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 02-441-6000 2623
5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 02-441-6000 2651
6 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 02-441-6000 2631 , 2632
7 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 02-441-6000 2640 , 2641
8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 02-441-6000 2680
9 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 02-441-6000 2675
10 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 02-441-6000 2660
11 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 02-441-6000 2690
12 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 02-441-6000 2696
13 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 02-441-6000 2681
14 โทรสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-441-6000 2621
Share