คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 65 (รอบ 1 Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 65 (รอบ 1 Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS 65 (รอบ 1 Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565
ได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th/
.
สาขาที่เปิดรับสมัคร 10 สาขา
1.สาขาวิศวกรรมโยธา
– พื้นที่ศาลายา(ภาคปกติ,หลักสูตรเทียบโอน,ภาคสมทบ)
– วิทยาเขตวังไกลกังวล (ภาคปกติ,ภาคพิเศษ)
2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ, เทียบโอน)
3.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ)
4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ)
5.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ)
6.สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ)
7.สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ, เทียบโอน)
8.สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ)
9.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ)
10.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พื้นที่ศาลายา (ภาคปกติ)
.
คะแนนที่ใช้ GPAX , Portfolio
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 20 มกราคม 2565
ยืนยันสิทธิ์ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผล 7 กุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียน/รายงานตัว 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th/

Share