คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการพิจาณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัย อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรให้ได้รับทราบถึงวิทยาการและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก มาใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณท่าน ดร.พยุงศักดาสาวิตร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิท อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีแล อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ 2 ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกดังนี้อาจารย์ผู้ควบคุมทีมผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่อง อ่านต่อ

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.รอบเช้า วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และวิทยาลัยเพาะช่าง.รอบบ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่สภามหาวิทยาล อ่านต่อ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) เข้าตรวจเยี่ยมชมพื้นที่สิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมพื้นที่สิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยประธานคณะกรรมก อ่านต่อ

เอกสารประกอบ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนักศึกษาสามารถดาวโหลดข้อมูลเอกสารประกอบในการเข้า อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายพัทธวีร์ องคะชื่น นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง Mister RMUTR 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายพัทธวีร์ องคะชื่น นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำแหน่ง Mister RMUTR 2020 ในการประกวด RMUTR STAR 2020 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุปราณี สืบนุช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ผู้ดูแล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จากการพิจารณาและงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุปราณี สืบนุช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ผู้ดูแล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จากการพิจารณาและงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2563 ในหัวข้อโครงงาน การพัฒนาระบบการอบท่อยางเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตโฟมวิศวกรรมชนิดท อ่านต่อ