ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นส่วนงานหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีส่วนงานภายในประกอบด้วย

– งานวิจัย

– งานบริการวิชาการ

– งานส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

– งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา