ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นส่วนงานหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีส่วนงานภายในประกอบด้วย

– งานวิจัย

– งานบริการวิชาการ

– งานเทคโนโลยีการศึกษา

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

– งานหลักสูตรและตำราเรียน

– งานมาตรฐานการศึกษา

– งานวิเทศสัมพันธ์

Share