ใบคำร้องงานทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องงานทะเบียน

ลิงก์เว็บไซต์งานทะเบียนลิงก์สำรองเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.แบบคำร้องทั่วไป
2.แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
3.แบบขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
4.แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา
5.แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. (I)
6.แบบคำขอรักษาสภาพ ลาพักการเป็นนักศึกษาและ ขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
7.แบบขอถอนรายวิชาติดอักษร W
8.คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีรอผลระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. ( I )
9.แบบขอเอกสารการศึกษา
10.แบบขอสำเร็จการศึกษา
11.แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12.แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
13.แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ ที่อยู่
14.แบบเรียนข้ามสถานศึกษา
15.แบบคำร้องขอแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์
16.แบบขอเทียบโอนรายวิชา
1.แบบคำร้องทั่วไป
2.แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
3.แบบขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
4.แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา
5.แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. (I)
6.แบบคำขอรักษาสภาพ ลาพักการเป็นนักศึกษาและ ขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
7.แบบขอถอนรายวิชาติดอักษร W
8.คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษากรณีรอผลระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. ( I )
9.แบบขอเอกสารการศึกษา
10.แบบขอสำเร็จการศึกษา
11.แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
12.แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
13.แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ ที่อยู่
14.แบบเรียนข้ามสถานศึกษา
15.แบบคำร้องขอแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์
16.แบบขอเทียบโอนรายวิชา
Share