ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นส่วนงานหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีส่วนงานภายในประกอบด้วย

– งานเทคโนโลยีการศึกษา
– งานหลักสูตรและตำราเรียน
– งานมาตรฐานการศึกษา
– งานประกันคุณภาพการศึกษา
– งานกิจกรรมนักศึกษา
– งานพัฒนาวินัยและปกครอง
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– งานสหกิจศึกษาและสหกิจต่างประเทศ
– งานวิเทศสัมพันธ์