ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นส่วนงานหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีส่วนงานภายในประกอบด้วย

– งานกิจกรรมนักศึกษา
– งานพัฒนาวินัยและปกครอง
– งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
– งานสหกิจศึกษาและสหกิจต่างประเทศ

Share