Featured

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วังไกลกังวล  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะช่าง  Line Group คณะ/วิทยาลัย สำหรับการส่งเอกสารและการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ พื้นที่ศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศ อ่านต่อ

Featured

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ อ่านต่อ

โครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารปฎิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการพิจาณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัย อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนการรายงานตัวแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564 และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.) แบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิธีก อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และ รอบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ตรวจสอบรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรให้ได้รับทราบถึงวิทยาการและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก มาใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณท่าน ดร.พยุงศักดาสาวิตร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิท อ่านต่อ