คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุปราณี สืบนุช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ผู้ดูแล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จากการพิจารณาและงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุปราณี สืบนุช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ผู้ดูแล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน จากการพิจารณาและงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2563 ในหัวข้อโครงงาน การพัฒนาระบบการอบท่อยางเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตโฟมวิศวกรรมชนิดท อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่1.ดร.รัต อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

พีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทผลงานวิจัย และ ประเภทผลงานตำแหน่งทางวิชาการ

พีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  ประเภทผลงานวิจัย  และ ประเภทผลงานตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 10508 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ประเภทประเภทผลงานตำแหน่งทางวิชาการ1. รอง อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรางคณา นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความร่วมมือกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นันทวัน จำกัด บริษัท ซีโพส จำกัด เข อ่านต่อ

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำ

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือน โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือน โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นำโดยผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมื อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนภายใต้ IMO MODEL COURSE 6.09 พร้อมการปฏิบัติโปรแกรมการจำลอง

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนภายใต้ IMO MODEL COURSE 6.09 พร้อมการปฏิบัติโปรแกรมการจำลอง สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ำภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailan อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี อาจารย์กิตติพงษ์  พุ่มโภชนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชื่อเรื่อง การพัฒนาแปลงปลูกพริกหวานแบบขั้นบันไดด้วยแนวคิดอัตโนมัติในพื้นที่อำเภอนครชัย อ่านต่อ