Featured

ตารางเรียน ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปกติ 4 ปี / เทียบโอน / ภาคสมทบ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี / เทียบโอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ(ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์)สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการส อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ได้จัดทำโครงการวิศวกรรมโยธาเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ได้จัดทำโครงการวิศวกรรมโยธาเพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 (ผลงานการให้บริการวิชาการ และผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ขึ้น จำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้1. โครงการ วิศวกรรมโยธาเพื่อชุมชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 4 รับตรงโดยมหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัว ขั้นตอนการลงทะเบียน แบบฟอร์มรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ แบบฟอร์มเทียบโอนรายวิชา รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 4 พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่ อ่านต่อ

กำหนดการกู้ยืมเงินให้เพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า กยศ.และกรอ.เลื่อนชั้นปี (นักศึกษาที่เคยกู้ยืมที่ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา และปีการศึกษา 2564

กำหนดการกู้ยืมเงินให้เพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า กยศ.และกรอ.เลื่อนชั้นปี (นักศึกษาที่เคยกู้ยืมที่ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา และปีการศึกษา 2564 ไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา สมัครขอรับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบใหม่ DSL https://wsa.dsl.studentloan.or.th อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภท อนุสิทธิบัตร ในผลงานการประดิษฐ์ “เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชแบบเทอร์โมอิเล็กตริก” โดยออกให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2564 โดยการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2564 โดยการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกลิงค์ เพื่อเข้าสู่โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 3 Admission 1 & Admission 2 พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนั อ่านต่อ