Featured

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 1 ครั้งที่ 2 ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 2565 (ม.6-ปวช-ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โควตา MOU) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โควตา MOU) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th.ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนการรายงานตัว โดยให้ปฏิบัติขั้นตอนตา่ง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิท อ่านต่อ

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริน อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 2022) ในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565

เรียน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 2022) ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย เพื่อเป อ่านต่อ

ประกาศแจ้งข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และลงทะเบียนแบบสำรวจการได้รับวัคซีนป้องกันโควิค เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตสามารถลงทะเบียนการได้รับวัคซีนโควิคได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มกราคม 2565)

ประกาศแจ้งข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และลงทะเบียนแบบสำรวจการได้รับวัคซีนป้องกันโควิค เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตสามารถลงทะเบียนการได้รับวัคซีนโควิคได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มกราคม 2 อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2651 หรือ 087-945-4133 (รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Walk in 1 ครั้งที่ 1 ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปี 256 5(ม.6-ปวช) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ปวส) ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน แบบรายงานตัว คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารร อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย แสนหาญ นางสาวจันนุสรณ์ ดีแก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ชัยพร ปานยินดี ที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564 บทความเรื่อง เครื่องฟอกอากาศราคาประหยัดขนาดเล็กควบคุมโดยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย แสนหาญ นางสาวจันนุสรณ์ ดีแก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ชัยพร ปานยินดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564 ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (เดือนธันวาคม 2564) บทค อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสนธยา พงษ์ธานี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล Silver Award ใน การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าภาษาอังกฤษ (Oral Presentation)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสนธยา พงษ์ธานี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล Silver Award ใน การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าภาษาอังกฤษ (Oral Presentation) หัวข้อการนำเสนอ “SOUND ISOLATION OF SUSTAINABLE SOUND ABSORBER MATERIAL PRE อ่านต่อ