ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 6 คณะและแบ่งพื้นที่การศึกษาทั้งหมดเป็น 4 พื้นที่การศึกษาประกอบด้วย วิทยาเขตศาลายา , วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ , วิทยาเขตเพาะช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวล ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เป็นนักปฏิบัติการ เพื่อเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพตามสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศตามแนวในการพัฒนาแผนทางในการพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) มาเป็นแนวทางหลักเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านงานวิศวกรรม
     ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่ในการผลักดันการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น ณ วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล ตามกฎกระทรวงว่าด้วย “การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารงานโดย คณบดี ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ มีการบริหารงาน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. พื้นที่ศาลายา
สำนักงานคณบดี, ฝ่ายบริหารและแผน, ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา, ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
2. วิทยาเขตวังไกลกังวล
และคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาวิชาทั้งหมดจำนวน 9 สาขาวิชา ประกอบด้วย
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ