พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สมาคม ไทยไอโอที

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สมาคม ไทยไอโอที

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สมาคม ไทยไอโอที
 ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สมาคมไอโอที โดย นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที
วัตถุประสงค์
-เพื่อร่วมมือในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เพื่อร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนานักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจทั่วไป
-เพื่อร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

โดยมี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา