โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

-เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย โดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-เพื่อให้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม

-เพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดยร่วมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ

Share