ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ตัวอย่างขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์ reg.rmutr.ac.th

ให้ผู้มีรายชื่อ ดำเนินการดังขั้นตอน ให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์