โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 โดย ผศ.เจตวรา ต่างจิตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลในกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาของโครงการปัจฉิมนิเนศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2565 ที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลการนำเสนอปากเปล่า
1.นายพงศธร พลังนิ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2.นางสาวนิภา ใยบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3.นางสาวกมลรัตน์ คงรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์
1.นายปัถวีร์ ช่างสลัก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2.นายยุรนันท์ เจริญองอาจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3.นางสาวศิริพร อ้ายมา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ทั้งนี้ในโครงการยังได้มีการบรรยายการเตรียมความพร้อมสู่การออกสหกิจศึกษา โดย ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 10301 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา