รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยนักศึกษาได้สร้างชื่อเสียง ระดับชาติ
ได้แก่
๑. รางวัลชนะเลิศ การประกวด Miss grand Pathum Thani 2021 ณ โครงการ ดิ นครา คลอง ๓ จ.ปทุมธานี นางสาววิชิดา น่วมสอน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๔ พื้นที่ศาลายา
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม mechanical salaya1 ได้รับรางวัลสถิติอันดับที่ ๒ ของประเทศ รุ่นอุดมศึกษาการเข้าร่วมการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๓
ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
๑. นายวุฒิภัทร สว่างศรี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๕
๒. นายวีรภัทร พูลขำ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๕
๓. นายอนุกูล ช้าเบ็ญจา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๕
๔. นายเอกรัตน์ เพลินประภาพร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๕
๕. นายพิทยุตม์ ชำนาญศิริ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๕