สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 2022) ในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565

เรียน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ
ตามที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 2022) ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ได้มีโอกาสประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัย พร้อมทั้งร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศสืบไป โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักคือ “นวัตกรรมสู่วิถีชีวิตถัดไป” หรือ “The Next Normal Innovation” ที่สื่อถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ชาญฉลาด อันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ของสังคมยุคปัจจุบันจนนำไปสู่วิถีชีวิตที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านี้เป็นปกติวิสัยในยุคสมัยถัดไป และมีกำหนดการในการจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทยและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุม ME-NETT 2022

โดยสามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้ทาง http://www.tsme.org/submission/me-nett2022/

เยี่ยมชม Website งานประชุมวิชาการ ได้ที่ www.tsme.org/me-nett/me-nett2022

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: menett2565@gmail.com