ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โควตา MOU) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โควตา MOU) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โควตา MOU) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
.
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนการรายงานตัว โดยให้ปฏิบัติขั้นตอนตา่ง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์”
.
ขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ >>> https://bit.ly/3qsFOKQ
ขั้นตอนการรายงานตัว
พื้นที่ศาลายา >>> https://bit.ly/3zZHT3H
วิทยาเขตวังไกลกังวล >>> https://bit.ly/3GvF1y0
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2304, 2305

Share