ประกาศแจ้งข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และลงทะเบียนแบบสำรวจการได้รับวัคซีนป้องกันโควิค เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตสามารถลงทะเบียนการได้รับวัคซีนโควิคได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มกราคม 2565)

ประกาศแจ้งข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และลงทะเบียนแบบสำรวจการได้รับวัคซีนป้องกันโควิค เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตสามารถลงทะเบียนการได้รับวัคซีนโควิคได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มกราคม 2565)
.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3qkvt22
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดูกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3pfxLAi
.
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3JQUPxq
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3qSoQEB
.
ลงทะเบียนการได้รับวัคซีนป้องกันโควิค สำหรับบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ได้ที่ https://bit.ly/3qZ4kly
ลงทะเบียนการได้รับวัคซีนป้องกันโควิค สำหรับบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ได้ที่ https://bit.ly/3qXFfaB
.
บัณฑิตที่มีความประสงค์ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3HHZQqb และยื่นใบคำร้องได้ที่ทะเบียนของแต่ละพื้นที่
.
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และจะมีการอัพเดทข้อมูลเป็นระยะ ๆ ขอให้บัณฑิตติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2305