ประชุมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564