คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสนธยา พงษ์ธานี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัล Silver Award ใน การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าภาษาอังกฤษ (Oral Presentation)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสนธยา พงษ์ธานี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.นุอร ชูทอง อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ได้รับรางวัล Silver Award ใน การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าภาษาอังกฤษ (Oral Presentation) หัวข้อการนำเสนอ “SOUND ISOLATION OF SUSTAINABLE SOUND ABSORBER MATERIAL PREPARED BY NATURAL RUBBER LATEX AND PINEAPPLE LEAF FIBER “
และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปิยนุช ม่วงทอง ที่ได้รับรางวัล Silver Award ใน การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ภาษาอังกฤษ (Oral Presentation) หัวข้อการนำเสนอ “STRUCTURAL OBSERVATION OF THE NANOPOROUS CoCrFe ALLOYS FORMED BY SELECTIVE LEACHING IN SODIUM CHLORIDE SOLUTION”
Session : Young Professional and Student Division
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) วันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี