คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย แสนหาญ นางสาวจันนุสรณ์ ดีแก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ชัยพร ปานยินดี ที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564 บทความเรื่อง เครื่องฟอกอากาศราคาประหยัดขนาดเล็กควบคุมโดยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายธวัชชัย แสนหาญ นางสาวจันนุสรณ์ ดีแก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ดร.ชัยพร ปานยินดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564 ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (เดือนธันวาคม 2564) บทความเรื่อง เครื่องฟอกอากาศราคาประหยัดขนาดเล็กควบคุมโดยสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์