คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 15 มกราคม 2565

สาขาวิชา และหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พื้นที่ศาลายา (หลักสูตร 4 ปี ปกติ , หลักสูตรเทียบโอน , หลักสูตรภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตวังไกลกังวล (หลักสูตร 4 ปี ปกติ , หลักสูตรภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พื้นที่ศาลายา (หลักสูตร 4 ปี ปกติ , หลักสูตรเทียบโอน)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม พื้นที่ศาลายา (หลักสูตร 4 ปี ปกติ , หลักสูตรเทียบโอน)
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พื้นที่ศาลายา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พื้นที่ศาลายา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม พื้นที่ศาลายา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พื้นที่ศาลายา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พื้นที่ศาลายา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์) พื้นที่ศาลายา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พื้นที่ศาลายา

เกณฑ์การสมัครเรียน
– Portfolio และ สอบสัมภาษณ์

ติดต่อสมัครเรียนและสอบถามเพิ่มเติม
– พื้นที่ศาลายา โทร 02-441-6000 ต่อ 2623
– วิทยาเขตวังไกลกังวล โทร 032-618542