ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

  1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.)
  3. ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.)
  4. รายละเอียดการรับลงทะเบียน (รอบ Walk in 3)
  5. แบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  6. วิธีการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์
  7. คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ ปวส.)
  8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ