คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาเพิ่มเติม (WALK IN 4) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาเพิ่มเติม (WALK IN 4) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ WALK IN 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤษภาคม 2564 สามารถสมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th ในหัวข้อ ระบบรับสมัคร > รอบโควตาเพิ่มเติม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปกติ 4 ปี)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ปกติ 4 ปี และ เทียบโอนรายวิชา)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ 4 ปี)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ปกติ 4 ปี)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ 4 ปี)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ 4 ปี และ เทียบโอนรายวิชา)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ (ปกติ 4 ปี)
8. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ 4 ปี)