ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2 การรับด้วยแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อการรับแบบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6)

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัว

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ

——————————————————————————————————————

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัว

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ