มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 3 Admission สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 3 Admission สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เกณฑ์การการรับ คณะและสาขาวิชาทีที่เปิดทำการเรียนการสอน และรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th