ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6)

Line Group คณะ/วิทยาลัย สำหรับการส่งเอกสารและการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์

พื้นที่ศาลายา

พื้นที่วังไกลกังวล

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

วิทยาลัยเพาะช่าง

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครเข้า Line Group ของคณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร เพื่อเข้ารับการสอบกับทางคณะ/วิทยาลัย หากผู้สมัครท่านใดไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบการสมัครนั้น ๆ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

Line Group คณะ/วิทยาลัย สำหรับการส่งเอกสารและการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์

พื้นที่ศาลายา

พื้นที่วังไกลกังวล

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

วิทยาลัยเพาะช่าง

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครเข้า Line Group ของคณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร เพื่อเข้ารับการสอบกับทางคณะ/วิทยาลัย หากผู้สมัครท่านใดไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบการสมัครนั้น ๆ