คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวศิน สะอาด และดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการพิจาณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยสยาม