โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่วิศวกรรุ่นน้อง พร้อมสร้างเครือข่ายวิศวกรให้เห็นถึงความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการแนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ดร.สําเนียง องสุพันธ์กุล กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับกียรติ จาก ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ตำแหน่งเลขาธิการสภาวิศวกร และ คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล ตำแหน่งอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในงาน ในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา