คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 รอบ Walk in 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 รอบ Walk in 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 รอบ Walk in 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2563
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้
– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมการวัดคุม ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และการขนส่งทางน้ำ
– สาขาวิศวกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์) ปกติ 4 ปี
➢สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 พื้นทีศาลายา (พร้อมนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและสำเนาบัตรประชาชน มายื่นในวันสมัคร) แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://goo.gl/maps/rqnk7T1r1b5mnKfs5
➢สมัครผ่านทางสาขาวิชาที่ผู้สมัครสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-441-6000 ต่อ 2621,2623 คุณแอน

Share