โครงการ การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงานของบุคลากร

โครงการ การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จและความสุขในการทำงานของบุคลากร
วัตถุประสงค์
– เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารต่างๆเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมรู้จักการทำงานเป็นทีมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
– เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมมีจิตสำนึกรักองค์กรเห็นความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กร
โดย ดร.สำเนียง  องสุพันธ์กุล เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติ จากวิทยากรภายนอก นายธีรภาพ ตระการผล   บริษัท โพลีวัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา