ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรงพิเศษ (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)
และรอบรับตรงพิเศษ (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วังไกลกังวล)
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

– สมัครผ่านระบบ Internet on – line ที่ reg.rmutr.ac.th และ ชำระเงินผู้สมัครผ่านระบบ Internet on – line 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tcas.rmutr.ac.th