โครงการ อบรมมารยาทไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ อบรมมารยาทไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
-เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องมารยาทในสังคมไทยและ มีกิริยามารยาทที่ดีงาม
-เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทยและ มีกิริยามารยาทที่งดงาม
-เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถแสดงความเคารพได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 
-นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้
โดย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติ จาก
นางนันท์นภัส ทรัพย์กฤตยากุล จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
โดย นางนุจรินทร์ พระภูมี จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร
ณ ห้อง 10802 ชั้น 8
อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562