โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3”

โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3”

โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3” 

โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและภูมิปัญญาไทย โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคา 2561  ณ วัดพุทธธรรมรังสี จังหวัดนครปฐม