สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนจังหวัดนครปฐม

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบใช้งาน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถขยายผลเครือข่ายการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560