คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ กับบริษัท Dobot ประเทศจีน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ กับบริษัท Dobot ประเทศจีน 

ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ กับบริษัท Dobot ประเทศจีน เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงงานวิจัยด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดี รองคณบดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 10508 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Share