สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นความสิริมงคล สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วม ในการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา