โครงการดาว – เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์และกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการดาว – เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์และกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการดาว – เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์และกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสให้นักศึกษา ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนันทนาการ และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักกิจกรรมที่ดี ตลอดจนผู้ชนะเลิศในการประกวดดาว – เดือน จะได้รับเป็นตัวแทนของคณะ เข้าร่วมแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งในการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้พัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ประสบการณ์กับการเข้าร่วมการประกวดต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดี กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ผลการประกวด โครงการ ดาว-เดือนและกีฬาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้
ประเภท เดือน
รางวัลชนะเลิศ – M06 – นายพงศ์ปณต กนกพรนาวิน(พี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – M01 – นายอริญชัย ทรงเที่ยง (แฮ็ค) สาขา วิชาวิศวกรรมโยธา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – M09 – นายอนิรุธ สิโนทก (เต้) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท ดาว
รางวัลชนะเลิศ – G07 – นางสาวอนันดา หวนระลึก (เคท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ (โทรคมนาคม)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – G06 – นางสาววีรญา เพชรพูลมา(เฟียส) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – G09 – นางสาวสายธาร ภู่สวัสดิ์ (น้ำ) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภทการแสดง
รางวัลชนะเลิศ – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
รางวัล poppular vote – สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
รางวัล Bast social media – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า