สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564 และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564)