ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

  1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.)
  3. ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.)
  4. แบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  5. วิธีการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์
  6. คำร้องเทียบโอนรายวิชา (สำหรับ ปวส.)

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ