คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมการวัดคุม ปกติ 4 ปี
– สาขาวิศวกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์) ปกติ 4 ปี
วิธีการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา