คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรให้ได้รับทราบถึงวิทยาการและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก มาใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณท่าน ดร.พยุงศักดาสาวิตร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและดูงาน โดยมีผู้เข้าดูงานดังนี้
1 อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2 อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3 อาจารย์ธีรยุทธ เหลืองศรีสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
4 นายวิทยา แก้วสุริยวงค์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ