คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 มทร.รัตนโกสินทร์ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ได้แก่ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยากร พานิชวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัทธ์ อานมณี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรณวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา