ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา MOU

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและรายงานตัว

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ


ประกาศเรื่องช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 รอบ โควตา #MOU ให้ขำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) หรือ เคาน์เตอร์บริการห้าง บิ๊ก-ซี ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ เนื่องจากพบปัญหาการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก