การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) เข้าตรวจเยี่ยมชมพื้นที่สิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) เข้าตรวจเยี่ยมชมพื้นที่สิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมพื้นที่สิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยประธานคณะกรรมการ รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ม.เกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการ รศ.ธีระเดช ริ้วมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ม.รามคำแหง ได้เข้าเยี่ยมชม 2 สาขาวิชา ดังนี้
1.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2.สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม