คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1.ดร.รัตติกาล ขันธ์เครือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2.ผศ.ดร.บัญชา เหลือแดง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
3.ดร.วิริยากร พานิชวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563